Kúpalisko

Otváracie hodiny kúpalisko Čadca

Letná sezóna (júl - august) *v prípade priaznivého počasia otvárame aj v júni (v druhej polovici mesiaca) počas víkendov

Nedeľa – štvrtok: 10.00 - 19.00

Piatok – sobota: 10.00 - 19.30

Prevádzkovateľ kúpaliska si vyhradzuje právo upraviť otváraciu a zatváraciu dobu kúpaliska, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok alebo z technických príčin.

Voda v bazéne je ohrievaná na teplotu 28 stupňov Celzia

Kontakt kúpalisko Čadca

Adresa: Mestské kúpalisko Čadca, Ul. športovcov 1825, 022 01 Čadca

Kontakt: 041 563 0989, 0948 644 768

Zodpovedný vedúci: František Ujházi

Prevádzkovateľ: Mestský podnik služieb, Podzávoz 284, 022 01 Čadca, IČO: 00183326

Prevádzkovateľ kúpaliska si vyhradzuje právo upraviť otváraciu a zatváraciu dobu kúpaliska, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok alebo z technických príčin.

Cenník kúpalisko Čadca platný od 15. 6. 2023

Celodenný vstup

Dospelý (s trvalým pobytom na území mesta Čadca) 5,- €*

Dospelý 7,- €

Dieťa do 15 rokov, dôchodca (62+), ZŤP, ZŤP-S (aj s dopr.), ISIC, EURO26 – tr. pobyt v meste Čadca 3,- €**

Dieťa do 15 rokov, dôchodca (62+), ZŤP, ZŤP-S (aj s dopr.), ISIC, EURO26 3,50,- €**

Dieťa do 3 rokov - zadarmo

Rodinné vstupné (2 dospelí, 2 deti – s trvalým pobytom v meste Čadca) - 14,- €

Rodinné vstupné (2 dospelí, 2 deti) - 18,- €

Poldenný vstup (po 15.00 h.)

Dospelý (s trvalým pobytom na území mesta Čadca) 4,- €*

Dospelý 5,- €

Dieťa do 15 rokov, dôchodca (62+), ZŤP, ZŤP-S (aj s dopr.), ISIC, EURO26 – tr. pobyt v meste Čadca 1,50,- €*

Dieťa do 15 rokov, dôchodca (62+), ZŤP, ZŤP-S (aj s dopr.), ISIC, EURO26 2,- €

Dieťa do 3 rokov - zadarmo

Ostatné

Zapožičanie lehátka  3,- € / ks

Zapožičanie skrinky 1,- € + vratná záloha 5,- €

* pri kúpe lístka - uplatnení zľavy pre obyvateľov Čadce je nutné preukázať sa bez vyzvania platným dokladom o trvalom pobyte (občiansky preukaz, pas)

** Deti vo veku do 15 rokov, dôchodcovia aj občania ZŤP sú povinní sa pri kúpe vstupenky preukázať úradným dokladom s dátumom narodenia a preukazom ZŤP

* akceptujeme karty Multisport

Všeobecné pravidlá a zásady kúpaliska

- Vstup do areálu kúpaliska je povolený len s platnou vstupenkou - náramkom, ktorý bol zakúpený v pokladni kúpaliska a je pripevnený na ruke.

- Návštevník bez náramku môže byť z areálu kúpaliska vykázaný.

- Na kúpalisku sú návštevníci povinní riadiť sa pokynmi plavčíkov, správcu kúpaliska, obsluhy kúpaliska a dodržiavať prevádzkový poriadok kúpaliska.

- Za poškodenie náramku nesie zodpovednosť návštevník. Pre prípadnú kontrolu je povinný uschovať si doklad o jeho zakúpení a na výzvu plavčíka, alebo osoby poverenej vedením mesta Čadca sa nim preukázať.

- Kúpalisko je možné navštevovať denne počas letnej sezóny (ak to umožňuje počasie), v čase jeho prevádzkových hodín. Návštevníci sú povinní opustiť bazén 15 minút pred ukončení prevádzkovej doby kúpaliska. V prípade vysokých návštev, sa táto doba upravuje na 30 minút pred ukončením prevádzky kúpaliska. Prevádzkovateľ môže z technických dôvodov upraviť otváraciu dobu kúpaliska.

- Pri naplnení kapacity kúpaliska správca kúpaliska vydá pokyn na uzavretie vstupu kúpaliska a na prerušenie predaja vstupeniek. Táto skutočnosť bude oznámená návštevníkom pri pokladni a zároveň bude vyvesený oznam o naplnení kapacity kúpaliska návštevníkmi.

- Deti vo veku do 15 rokov, dôchodcovia aj občania ZŤP sú povinní sa pri kúpe vstupenky preukázať úradným dokladom s dátumom narodenia, preukazom ZŤP. Deti mladšie ako 10 rokov musia byť v sprievode rodičov, alebo osoby staršej ako 18 rokov.

- Malé deti a deti, ktoré nevedia plávať, musia používať záchranné vesty, nafukovacie kolesá, prípadne iné bezpečnostné pomôcky na plávanie. Deti do 3 rokov pri vstupe do bazénu musia mať nohavičky s pevnou gumkou okolo nôh. Pred vstupom do bazénov je každý návštevník povinný osprchovať sa pri prechode brodom.

- Do priestoru areálu kúpaliska je zakázané nosiť sklenené predmety, fľaše, poháre, fľaštičky, šampóny a podobne.

- Každý návštevník je povinný šetriť zariadenie kúpaliska, šetriť vodou a sprchy používať len na čas nevyhnutne potrebný.

- Návštevník je povinný každú škodu, ktorú spôsobil na zariadení kúpaliska, v plnej výške nahradiť.

- Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobil vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním prevádzkového poriadku prevádzkovateľ kúpaliska nenesie zodpovednosť.

- Návštevník bude vykázaný z kúpaliska bez nároku na vrátenie vstupného, ak vážne porušuje ustanovenia prevádzkového poriadku, opakovane neuposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov kúpaliska, alebo sa správa k iným osobám neprístojným a rušivým spôsobom.

- Každý úraz, ktorý sa stane návštevníkovi kúpaliska, je potrebné oznámiť plavčíkovi. Plavčík poskytne prvú pomoc a podľa potreby zabezpečí potrebné náležitosti.

- Prevádzkovateľ kúpaliska neručí za straty cenných predmetov, peňazí, dokladov na kúpalisko prinesených

- Prevádzkovateľ kúpaliska si vyhradzuje právo upraviť otváraciu a zatváraciu dobu kúpaliska, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok alebo z technických príčin.

- Návštevníci sú povinní udržiavať čistotu a neznečisťovať areál kúpaliska, smeti patria do odpadkových košov.

- Výnimočné a neuvedené prípady, ktoré nie sú uvedené v prevádzkovom poriadku, budú riešené podľa rozhodnutia a pokynov správcu kúpaliska.

Zakazuje sa:

- Na kúpalisko vstupovať osobám, ktoré trpia infekčnými chorobami, kožným chorobami alebo inými chorobami, pre ktorých nie je vhodná návšteva kúpaliska z hygienických dôvodov.

- Správať sa hlučne, neprístojne, a ohrozovať osobnú bezpečnosť , ako aj bezpečnosť ostatných návštevníkov kúpaliska Vstupovať do vody pod vplyvom alkoholu, omamných látok a ohrozovať tak bezpečnosť svoju a bezpečnosť ostatných návštevníkov.

- Fajčiť mimo priestorov vyhradených pre fajčiarov Skákať do bazéna, vzájomne sa ponárať, behať okolo bazéna a pod.

- Kúpať sa v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného oblečenia. V bazéne a jeho blízkom okolí fajčiť a jesť, vstupovať za brod s jedlom a nápojmi.

- Vodiť psov a iné zvieratá do areálu kúpaliska. Používať v bazéne potreby na potápanie ako šnorchel, potápačské okuliare a plutvy.

- Pľuvať, močiť a inak znečisťovať bazény a areál kúpaliska.

- Poškodzovať zeleň, informačné a oznamovacie tabule, lavičky, odpadové nádoby, detské atrakcie, hygienické zariadenia a pod.

- Zdržiavať sa v areáli kúpaliska mimo jeho prevádzky. Hrať sa v bazéne s predmetmi, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ostatných návštevníkov